Disclaimer

Disclaimer voor https://www.festicap.eu

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://www.festicap.eu, zoals beschikbaar gesteld door Festicap. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of anderszins gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken in overeenstemming met de voorschriften van dwingend recht.

Het is niet toegestaan ​​tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Festicap. Het intellectuele eigendom berust bij Festicap.

Geen garantie op juistheid

Indien toepasselijk:

Voor de prijzen op onze website streven wij naar een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de werkelijkheid en de beoogde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan ​​en herkenbaar zijn als programmeer- of typefouten vormen nimmer een grond om een ​​contract of overeenkomst met Festicap te claimen of te veronderstellen.

Festicap streeft naar een zo actueel mogelijke website. Indien ondanks deze inspanningen de informatie in de inhoud van deze website onvolledig en/of onjuist is, kunnen wij hiervoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. We behouden ons het recht voor om deze materialen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen. Festicap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie op websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u op deze pagina de meest recente versie van de www.festicap.eu disclaimer.