Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Festicap zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Het aanbod

2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Festicap gebruik maakt van afbeeldingen, dan zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Festicap niet.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van Festicap zijn vrijblijvend en Festicap behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Festicap. Festicap is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Festicap dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Indien u per acceptgiro betaalt dient de betaling te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Festicap.

4.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, voordat Festicap een dienst of product heeft geleverd, is Festicap gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4.5 Indien u door middel van het overschrijden van de betalingstermijn met enige betaling in gebreke bent, nadat Festicap een dienst of product heeft geleverd, is Festicap gerechtigd om een aanmaning te sturen met een betalingstermijn van 14 dagen. Indien deze betalingstermijn wordt overschreden, is Festicap gerechtigd om incassokosten in rekening te brengen volgens W.I.K. (Wet Incasso Kosten).

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Festicap verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

5.2 3D modellen gemaakt door Festicap blijven in alle gevallen eigendom van Festicap, tenzij anders aangegeven in de overeenkomst.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Festicap geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 Op de producten van Festicap zit een garantietermijn van 3 maanden. Deze garantie geldt wanneer het gekochte product binnen deze periode mankementen vertoont zonder toedoen van u of derden. Wanneer achteraf blijkt dat de oorzaak bij u of derden ligt zal de garantie van het product niet op Festicap kunnen worden verhaald en zullen eventuele extra kosten op u worden verhaald. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Festicap de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.2 Op de producten van fabrikanten waarvan Festicap als leverancier dient, is de garantie die geldt over desbetreffende producten afhankelijk van de door de fabrikant van het product gestelde voorwaarden. Festicap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mankementen aan het product welke niet door toedoen van Festicap tot stand zijn gekomen.

7.3 Overschrijding van de leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

7.4 Wanneer een niet traceerbare zending niet wordt geleverd, moet hier tijdig een melding van worden gemaakt. Dit kan tot 30 dagen na verzenddatum. Zodra dit termijn wordt overschreden, kan Festicap niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet leveren van de zending.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Festicap, dan wel tussen Festicap en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Festicap, is Festicap niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Festicap.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Festicap in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Festicap gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Festicap kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Wanneer door Festicap gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Festicap deze Voorwaarden soepel toepast.

10.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Festicap in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Festicap vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.3 Festicap is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

10.4 Op verzend verpakking worden enkel de naam, straat, huisnummer, postcode, plaats en eventueel land genoteerd. Overige gegevens of opmerkingen worden niet op de verzend verpakking genoteerd.

10.5 Festicap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet geleverd worden van bestellingen door toedoen van derden of het incorrect aangeven van het verzend adres.

10.6 Kosten voor het eventueel retourneren van producten kunnen onder geen omstandigheden op Festicap worden verhaald.

Artikel 11. Voorwaarden universele flesdop als product, inclusief alle varianten (hierna ‘Festicap’ genoemd).

11.1 De Festicap is geen originele dop en is daarom niet op alle flessen 100% waterdicht. Het is mogelijk dat de Festicap tijdens correct gebruik een minimale hoeveelheid vloeistof lekt. Festicap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het lekken van vloeistoffen door de Festicap.

11.2 Festicap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade wegens lekken van de Festicap.

11.3 Festicap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik van de Festicap, alsmede de inname van de Festicap door de daarvoor bevoegde personen.

11.4 Wederverkoop van Festicaps is slechts toegestaan door de daarvoor door Festicap bevoegd gestelde personen en/of instanties. Festicap behoudt het recht om deze bevoegdheid op ieder moment te beëindigen.

11.5 Festicap is een gedeponeerd merk. Festicaps mogen niet worden aangeduid en/of beschikbaar worden gesteld onder andere (merk)namen.

11.6 Omruilen van Festicaps of restitutie van het aankoopbedrag van de door u of derden aangekochte Festicaps is wegens hygiëne risico’s niet mogelijk zodra de verzendverpakking en/of envelop geopend is geweest.

11.7 De naar Festicap geretourneerde Festicaps zullen vanwege hygiëne- en veiligheidsrisico's ten alle tijden worden vernietigd zodra de verzendverpakking/envelop geopend is.

11.8 Festicaps zijn niet vaatwasbestendig en kunnen tevens niet worden blootgesteld aan temperaturen boven de 50ºC zonder dat er blijvende schade aan de Festicap optreedt.

11.9 Festicaps zijn gemaakt van een voedsel veilige harde bio-kunststof.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.